ÖĞRETMENİN SESİ: TÜRKÇE

Dil, insanlar arasındaki en güçlü iletişim aracıdır. Dünya kurulduğundan bu yana insanlar, kendilerini dille ifade etmişlerdir. Dil, duygu, düşünce ve hayalin yansıdığı aynadır. Dil, maddi ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa taşıyıcısıdır.Milletleri millet yapan en önemli bağlardan biri yine dildir.Birbirini anlamayan insanlar bir arada yaşayamazlar.

Toplumu bir arada tutan diğer ortak değerler de dil sayesinde kolayca öğrenilir.

Atatürk’ün askeri yönünü ya da devlet idaresindeki üstün kabiliyetini hepimiz biliriz.Atatürk’ün başarılarının ardında, dili çok iyi kullanması da vardır.Çanakkale’deki şu meşhur emrini hepimiz biliriz:

"Ben size savaşmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.” Yine Çanakkale’de kurşunu bittiği için geri çekilmeye çalışan askerleri "Kurşunu bittiyse süngünüz de mi yok? Süngü tak!…sözleri bir harbin kaderini değiştirmiştir.Bu da Atatürk’ün dilin inceliklerini bilmesinden kaynaklanmaktadır.

Atatürk’e göre: "Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak eğitim ve öğretimle olur.” Bunu sağlayabilmek için öğretilmesi gereken değer yargılarının en önemlisi dildir.Bu da ancak öğretmenlerle mümkün olacaktır. Tıpkı Atatürk’ün " Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözünde olduğu gibi.

VİZYON
• Öğrencinin Türkçe’yi etkin bir iletişim aracı olarak kullanmasını sağlamak,
• Verilen eğitimle ve okulun ulusal gün ve kutlamalara etkin katılımı yoluyla, Atatürk’ün ilke ve ideallerini öğretmek,
• Türk kimliği ve kültürel miras bilincini öğrenciye kazandırmak,
• Öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,
• Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisini ve alışkanlığını kazandırmaktır.

MİSYON
• Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrencilerimize kazandırmada ve problem çözme konusunda Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek,
• Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, Türk dilinin kurallarını öğretmek, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek,
• Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
• Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak,
• Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanımada; yurdunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak,
• Onlara dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak,
• Öğrencilerimizin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek,
• Öğrencilerimizin sesli ve sessiz okuma hızını artırmak, sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
• Dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak,
• Öğrencilerimizin herhangi bir konu üzerinde bir topluluk karşısında düşüncelerini, tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan kendine güvenerek anlatmasını sağlamak,
• Okunan bir kitap, dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine öğrencilerimizin açıklamalarda, eleştirmelerde bulunmasını; yargıya varmasını sağlamak,
• Sözlü ve yazılı sanat etkinliklerine öğrencilerimizin katılabilmesini ve bu alanlardaki yeteneklerini geliştirebilmesini sağlamak diğer amaçlarımızdandır.

MATEMATİK

Dünyanın en güzel oyunu, saf Matematiktir. Satrançtan daha ilginç, monopoliden daha uzun sürer…

Yıldızların okulu,  Oya Akın Yıldız Kolejinde bu oyuna davetlisiniz. Matematik kampları, eğlenceli ve yaratıcı dersler yıldızlarımızı bekliyor.

 FEN VE TEKNOLOJİ

Eğitim programımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını artırmak için onlara araştırma fırsatı vermekte ve araştırmalarını sunmalarına olanak tanıyacak etkinlikler içermektedir. Programımız sınıf içi deney, sunum, sınıf dışı kütüphane araştırması; teknik geziler çerçevesinde gelişen dünyada, gelişen teknoloji ve değişen eğitim sistemi içerisinde öğrencilere yaratıcılık, araştırmacılık, çevreye duyarlılık ve bilgiye ulaşma yollarını öğretecek bir çerçevede hazırlanmıştır.

AMACIMIZ

Fen Bilimleri dersinin amacı bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesidir.

Fen bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak işlenmektedir. Etkinliklerimizle öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları farklı bakış açılarıyla irdelemeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize bilimsel mantığı daha iyi kavratabilmek için derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla fen bilimleri laboratuvarında işlenerek konu ile ilgili deneyler anında yapılmaktadır. Ayrıca farklı etkinlikler yapılarak animasyonlar ve belgesel filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınması ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılması sağlanır. Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğu öğrenilir, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olunur. Ayrıca akıllı tahta uygulamaları derslerimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Her sınıf düzeyinde ünitelerimiz ile ilgili bilim merkezi gezileri yapılmaktadır.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler dersinde başlıca hedeflerimiz ;

Sosyal bilgiler programının vizyonu 21.yüzyılın çağdaş, Atatürk İlke Ve İnkılaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donatılmış,

Demokratik yaşamın ilkelerini ve değerlerini özümsemiş, haklarının farkında olup  başkalarının da haklarına saygılı,

Geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak; günümüzdeki gelişmelerle geçmişi karşılaştırıp, analiz edip, geleceğe yönelik öngörüde bulunabilen, tarihini ve kültürünü kavramış, insan haklarına saygılı ve yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen,

Atatürkçü düşünce sistemini temel alıp, içselleştirip, kültürel ve tarihsel süreçleri objektif olarak kavrayarak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba gösteren,

Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren olaylara duyarlı,farklılıklara saygılı, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşlerini oluşturup bunları özgüvenli bir şekilde ifade eden, bu sorunların çözümünde aktif yer alma konusunda istek duyan dünya vatandaşı olma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Okulumuzda “her çocuk bir yıldızdır” yaklaşımından yola çıkılarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli Sosyal Bilgiler öğretimi yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde ‘’yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta’’ doğru bir yol izlenerek öğrencilerimizin görüş, düşünüş becerileri derece derece genişletilmektedir.

 Akademik, davranışsal, sosyokültürel ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanan programda,  Öğrencilerimizin somut işlemler döneminde olduğu dikkate alınarak, öğrenme-öğretme ortamının yakın çevresinden ve gerçek yaşamdan seçilmesine dikkat edilerek, kaynak alternatifi bakımından zengin ders materyalleri kullanılmaktadır.

Aynı zamanda dersimiz kapsamında  ünite ve kazanımlar baz alınarak düzenlenen il içi ve il dışı gezilerle öğrencilerimizde tarih, doğa ve kültür bilincinin geliştirilip içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi öğretim programının temel amacı; karar verme, amaç belirleme, zaman yönetimi ve stresle başa çıkma gibi özyönetim becerilerini ve sosyal davranışları yaşantılarının tüm bölümlerinde göstermek, öğrencilerin fiziksel aktivitelerle birlikte, çeşitli spor branşları ile tanışarak yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda ilerlemelerini sağlamak ve egzersizler yoluyla vücudu sağlıklı ve zinde tutmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimize;

-Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,

-Serbest zamanı doğru biçimde kullanabilme,

-İyi duruş alışkanlığı edinebilme,

-Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verme,

-İşbirliği içinde çalışma ve davranma alışkanlığı edinebilme,

-Oyun yoluyla zihinsel dinlenmeyi öğrenebilme,

-Görev ve sorumluluk alma, liderlik ve işbirliği ruhunu ayrı ayrı geliştirebilme,

-Oyun kurallarını kabul etme ve oyun kurallarına bağlı kalmayı öğrenebilme,

Sağlık ve Spor

Beden Eğitimi dersi en temel hedefimiz "sağlık ve spor disiplinini” öğrencilerimize kazandırmaktır. Bu amaçla;

-Bütün spor branşları hakkında genel bir bilgi sahibi olup sevdiği, ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu branşa yönlendirmek ve aynı zamanda bu branşlarda sağlıklı bir birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

 Bilişim Teknolojileri Dersi Kapsamındaki hedeflerimiz:

 • Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve bunları geliştirmek, 
 • Öğrencileri temel bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilen, çeşitli amaçlara yönelik uygulama programları hakkında bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek, 
 • Bilgisayar okur – yazarlığını yaşam boyu süren bir süreç olduğunu kavramalarını sağlamak, 
 • Öğrencilerin bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanları sadece ders içeriğinde kullanmayıp günlük yaşamın her alanında aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, 

 • Bilişim teknolojileri araçlarını doğru,ihtiyacı olan bilgiye ulaşmada, bilgiyi örgütlemede ve bilgiyi sunmada etkin olarak kullanmalarını sağlamak, 
 • Problem çözme, iletişim, araştırma ve sorgulama bilgi  becerileri geliştirmek, 
 • İnterneti yararlı kullanmayı sağlamak, 
 • Kelime işlem, sunum, masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama , çizim ve web tasarımı programlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanmalarını sağlamak, 
 • Öğrencilerin birer Teknoloji okuryazarı olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz;

 • Teknolojileri kullanırken olumlu sosyal ve etik davranışlar sergileyen, 
 • Çeşitli teknolojileri ve medya araçlarını öğrenmelerini destekleyecek şekilde kullanan, 
 • Teknolojiyi doğru amaca yönelik, etkin kullanan, 
 • İletişim kurmak ve kişisel ilgilerini izlemek için teknoloji araçlarını (e-mail, blog vb) kullanan, 
 • Web, görsel iletişim, tasarım ve animasyon tekniklerini kullanan bireyler olarak yetişir.

GÖRSEL SANATLAR

Resim atölyesine girdiğimizde; renklerin tüm sıcaklığını hissederek, en güzel çiçekleri toplarken buluruz kendimizi sonra bir bakmışız buz gibi beyaz, uçuk mavi karlar ülkesindeyiz paletimizin üzerinde! Bakmanın ötesinde görmenin keyfini ve farkını keşfettiğimizde başlar yaratıcılığımız. Hiçbir sınıra, şekle ve forma bağlı değildir bizim ellerimiz!Ellerimiz bizim zihnimizin ve hayal gücümüzün anahtarıdır. Özgürlüğün tadına vardığımız anda tuvalimiz uçan bir halı olur bazen, bazen de kuyruklu bir yıldız olur hep ışık saçan! Sanat tarihinin tüm caddelerini, ara sokaklarını biliriz. Bir müze gezer gibi gezeriz şehrin duvarlarında. Abidin Dino, Van Gogh, Fikret Mualla, Picasso ve niceleri…Sanata ve sanatçıya sonsuz saygı duyarız. Var olan ile yetinmeyip, hep daha iyi ve hep daha güzelini üretmeye gayret ederiz. Çabanın her şeyin üzerinde olduğunu biliriz.Günün sonunda eserimiz en sevdiğimizdir. Onu sergilediğimiz şövale bizim en sağlam kalemiz.Güzel sanatlar, hiç bitmesini istemediğimiz, tüm renklerin içinde yer bulduğu, sonu hep mutlu biten masaldır bizim için!

ALMANCA

Neden Almanca Öğrenmeliyiz?

Almanca dünyanın en önemli 2. Bilim dilidir ve bu dilin konuşulduğu ülkelerin (Almanya, İsviçre,Avusturya) çok kültürlü ülkeler olması, bu dili öğrenmeyi cazip hale getiriyor. Gerek özel hayatınızda gerek mesleğinizde yaşam kalitenizi arttırmaya vesile oluyor.İş dünyasında birden fazla dil bilmek, çoğu zaman bir tercih sebebidir. Artık günümüzde bir dünya dili olan İngilizce, yabancı dil bilgisi kategorisinde tek başına yeterli değildir. Bu yüzden çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, henüz küçük yaşta mutlaka 2. bir dille tanışmalarını sağlamalıyız.Erken yaşta edinilen dillerin kalıcılığı konusunda uzmanlar sık sık görüşlerini bildirir ve eğitimin en önemli dallarından birinin yabancı dil edinimi olduğunun altını çizerler.Ayrıca Almanca; Goethe, Kafka, Mozart, Bach ve Beethoven ‘in dilidir. Kültür, Sanat, Edebiyat ve Müzik eserlerini özgün halleriyle okumanın zevki de başkadır.Bizler Oya Akın Okulları olarak, Almancayı öğrencilerimize 4. Sınıftan itibaren 2. Yabancı dil olarak vermekteyiz. Haftada 2 saatlik derslerimizi, etüt çalışmalarıyla pekiştiriyoruz. 1 Dil 1 İnsan kuramının öneminin farkına vararak oluşturduğumuz bu sistemde, Alman kültürünü tanıtacak çeşitli etkinliklerin yanı sıra, Goethe Enstitüsüne ait Sertifika programlarına öğrencilerimizi hazırlıyor ve programa uygun ek çalışmalar yapıyoruz.

RUSÇA

 Özellikle turizm ve ticaret alanında giderek önemi artan Rusça, Türkiye’de kaçınılmaz bir dil olma yolunda hızla ilerlemektedir. Rusçaya karşı artan talep karşısında ise kaliteli bir eğitimi veren okulumuzda, özgün Rusça programı ile Rusça dilini en kalıcı şekilde öğretiyoruz. Rus kültürünü tanıtacak bir çok etkinliklerle çalışmalarımızı destekliyoruz.