İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulöncesi ve İlkokul

Oya Akın Yıldız Okullarında Hazırlık Sınıflarımızda başladığımız tam gün, İngilizce eğitim programımızla öğrencilerimiz İlkokula başlamadan İnglizce’yi iletişim kurarken rahatlıkla kullanabildiklerinin farkına varır; İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirir ve güçlü bir İngilizce alt yapısına sahip olurlar.

Dil, insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir. Bilimsel araştırmalara göre de ikinci bir dilin en kolay ve rahat öğrenilebileceği yaşlar okul öncesi ve ilköğretimdir. Bilingual -Çift Dilli- Eğitim sisteminde İngilizce sadece bir ders olmaktan çıkıp öğrencilerimizin gündelik hayatları içerisinde fark etmeden kullandıkları, aynı zamanda da öğrendikleri bir dil olmaktadır. Anasınıflarımızda ve birinci sınıflarımızda çift dilli eğitim programımız kapsamında günlük hayatta kullanılan kalıpların öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim sistemimizde sabah okula girdiklerinden itibaren kahvaltıda, oyun alanlarında diğer branş derslerinde de İngilizce öğretmenlerimiz sınıfta bulunarak sınıf öğretmeniyle birlikte işlenen konuların İngilizcesinin öğrenilmesini sağlamaktadırlar. Nasıl ki annesi Türk, babası İngiliz olan çocuklar erken yaşlarda hem Türkçeyi hem de İngilizceyi anadili gibi konuşabiliyorsa, Bilingual sisteminde eğitim gören çocuklar da her iki dili anadilleri gibi konuşurlar.

Bilingual sınıflarında işlenen ve her iki sınıf öğretmenin ortak girdiği derslere  “connection lesson” deniliyor. Bu derslerde öğrenciler o günün konusunu sınıf öğretmenlerinden Türkçe olarak dinledikten sonra, dersin son on beş dakikasında İngilizce öğretmenimiz konuyu İngilizce olarak anlatıyor ve aktiviteler yapılıyor.

Bilingual Eğitim Sistemiyle; daha üretken, entelektüel gelişimleri daha başarılı, farklı kültürlerden farklı insanlarla iletişim kurabilen, değişik dillerde okumaktan ve yazmaktan zevk alan, farklı ülke ve kültürlere hoşgörüyle bakabilen bireyler yetiştiriyoruz. Bu amaçla her ay önceden belirlenen bir temada hazırlanan ve ilgili kademedeki tüm öğrencilerin hep birlikte katıldıkları aktivitelerle, o ay içinde verilmiş olan hedef yapı ve kelimelerin kullanımı eğlenceli bir şekilde pekiştirilir.

Hazırlık ve 1. Sınıflarımızda öğrencilerimize sağladığımız güçlü İngilizce eğitimi, diğer sınıflarımızda da uyguladığımız özgün İngilizce teknikleriyle devam etmektedir. İlköğretim okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz dört temel dil becerisini (okuma-yazma-dinlediğini anlama-konuşma) eşit derecede kazanmış, İngilizce’ye anadil seviyesinde hakim bireyler olurlar.

Değişen dünyaya ayak uydurabilmenin en temel unsurlarından biri yabancı dilde iletişim kurabilmektir. İngilizce’nin dünyada en yaygın kullanılan dillerden biri olduğu ve uluslararası  iletişim dili haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik alanlarda İngilizce’yi iletişim dili olarak benimsemeleri ve günlük hayatlarında bu dili etkin ve doğru kullanabilmelerini sağlamak önceliğimizdir.

The Common European Framework of Reference (Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi) kapsamında modern dünyaya uyum sağlayabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda İngilizce’yi etkili bir şekilde, özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda okulumuzda okul öncesi sınıflarımızdan başlayarak 8. Sınıfın sonuna kadar ileri düzeyde İngilizce eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. 5. sınıflarda da farklı okullardan gelen çok sayıdaki öğrencimizin İngilizce dil eğitimlerinin daha sağlam temeller üzerine kurulabilmesi ve istenilen dil düzeyine kısa sürede getirilebilmeleri için yoğunlaştırılmış İngilizce programını uygulamaktayız.  Ayrıca 4. sınıflardan başlayarak seçmeli olarak Almanca ve Rusça eğitimleri de verilmektedir.

Dil bilmek; hayatı anlamak, okuyabilmek, yazabilmek ve konuşabilmektir. Oya Akın Yıldız ve Portakal Çiçeği Okulları’nda okuma, yazma, dinleme ve  konuşmadan oluşan dört temel becerinin birbirini destekleyerek kazandırılmasını amaçlayan bir İngilizce eğitim programı yürütülmektedir.

İngilizce öğretmenlerimiz derslerinde interaktif eğitim yöntem ve tekniklerini maksimum düzeyde takip etmektedirler.

İngilizce öğretmenlerimiz ağırlıklı olarak Natural Approach (Doğal-Yöntem) yaklaşımını benimsemektedirler. Öğretim dili yalnızca öğrenilen hedef dildir. Duyduğu kelimenin anlamını bilmese veya tam çıkaramamış olsa bile, öğrenciden duyduklarını doğrudan taklit ve tekrar etmesi istenir. Öğrenci öğrenirken etkin olmalı, tıpkı ana dilini öğrenirken yaptığı gibi, yanlışlıklara aldırmadan bilgisi elverdiğince konuşmalıdır. Bu yöntem doğrultusunda yabancı dil öğretmenlerimiz derslerini öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli olarak işlemektedirler. Yani öğrenciler derslerde daha aktif rol alırlar. Derslerde ikili çalışmalara ya da grup çalışmalarına, diyalog canlandırma ve drama etkinliklerine ağırlık verilir. Her şeyden önemlisi öğrencinin dili öğrenirken keyif alması ve severek etkinliklere katılımı gerçekleşir.

ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMI

Bazı dilbilimcilere göre çocuklar 15 yaşına kadar olan süreçte kendi anadillerinin dışında ikinci bir yabancı dili daha kolay ve kalıcı öğrenebiliyorlar. 5. Sınıf ilkokuldan sonra ortaokula geçiş sınıfı olarak düşünüldüğünden bu yaşlarda verilen yoğun dil eğitimi programının daha etkili ve olumlu sonuçlar verebileceğini düşünüyoruz. 

Oya Akın Yıldız Okulları’nda 5. Sınıf düzeyinde yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulamaktayız. Öğrencilerimiz bu düzeyde, toplamda 16 saat İngilizce dersi görmektedirler. 10 saat Main Course, 4 saat Skills, 2 saat  İngilizce Drama dersleri yapmaktadırlar. 6 ve 7. Sınıf düzeyinde ise, 7 saat main Course, 5 saat Skills olmak üzere, toplamda 12 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. 8. Sınıf düzeyinde ise, 4 saat main course, 4 saat LGS sınavı hazırlık çalışmalarını kapsayan toplam 8 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. Tüm düzeylerde, dil öğretimini destekleyen videolar ve online okuma programlarının da yardımıyla, öğrencilerimizin dinleme, okuma, dinlediğini ve okuduğunu anlama, kelime bilgileri ve yazma becerilerinin de geliştirilmesine yönelik, kısacası dili doğru ve aktif kullanmayı destekleyici çalışmalar yapmaktayız.

Ortaokul İngilizce Skills derslerinde öğrencilerimizin, yabancı dili bir dünya vatandaşı olarak öğrenmelerini destekleyen ve Cambridge University Press (Cambridge Üniversitesi Yayınları) tarafından hazırlanan uluslararası yabancı dil öğretim müfredatına uygun materyaller kullanılmaktadır.

Yabancı dil edinimi sürecini olumlu yönde etkilediğine inandığımız için, Ortaokul gruplarında da yıl boyunca öğretimi hedeflenen dilde planlanan bir çok farklı etkinlik,

CAMBRIDGE SINAVLARI

YOUNG LEARNERS (Starters, Movers, Flyers) ve ESOL (KET, PET)

Okulumuz Ankara’da uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği dünyaca ispatlanmış Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers) ve ESOL (KET, PET) sınavlarının merkez okullarından biridir. Her yıl İlköğretim 1. sınıflarımızdan başlayarak öğrencilerimiz bu sınavlara girerek başarı sertifikalarını almaktadırlar.

Cambridge ESOL sınavları çocuğun ulaştığı her dil düzeyinde, bir üst düzeye tırmanması için motivasyon yaratmayı en önemli hedef sayar. Cambridge English sınavları ile çocuğunuzun dil öğrenme gelişimini uluslararası standartlara göre gözlemleme fırsatı bulursunuz.

Anadolu ve Fen Liseleri İngilizce Programı

Liselerimizde İngilizce öğretimi günümüz 21.yy eğitim becerilerini içeren yaratıcı öğrenimdeki temel 4C ilkesine dayalı şekilde yapılmaktadır. (Collaboration/İşbirliği, Communication/İletişim, Critical Thinking/Kritik Düşünme, Creativity/Yaratıcılık)

Derslerin tümü yaşama dönük, öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları yolunda onları destekleyecek, dünya ve ülke gündemiyle bağlantılı, kültürel ve sosyal alt yapı oluşturacak, araştırma tabanlı, sunu ve takım çalışması becerilerini geliştiren kitap değil konu bazlı şekilde işlenmektedir.

Öğrencilerimiz sene başında yapılan kur sınavıyla gruplara ayrılır.

9.Sınıflar: Yoğun İngilizce programı olan sınıflarımızdır. 9.sınıfta İngilizceyle ilgili tüm temel eğitimler tamamlanır ve öğrencilerimiz B2 seviyesinde bir üst sınıfa geçerler.

10.Sınıflar: 10. sınıflarımız Global Perspective kapsamında derslere devam ederler.

11.Sınıflar: Akademik Dürüstlük ve Beceri dersleri alırlar. Sunum, araştırma, proje, alıntı ve referans gösterme, makale yazımı gibi teknikleri öğrenirler.