İletişim Formu Aydınlatma Metni

Oya Akın Özel Eğitim Kurumları Tic. Ltd. Şti. (“Kurum”) olarak www.oyaakinyildiz.k12.tr (“Site”) adresi vasıtasıyla topladığımız tüm verileri her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Site aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Turan Güneş Bulvarı 635. Sok. No:111 Oran Ankara adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz https://www.oyaakinyildiz.k12.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formundaki bilgiler ve kullanıcı tarafından iletilen mesaj ile birlikte elektronik ortamda toplanır. Kurum tarafından toplanan veya da kullanıcı tarafında iletilen kişisel veriler iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ile veli ilişkilerinin yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma tedbirleri yöntemleri alınmak suretiyle işlenmektedir ve muhafaza edilmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim

Soy İsim

E-Posta Adresi

Telefon Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerek olması, Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarmanın zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel veriler herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesini Kurum tarafından talep edilmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan kalkana kadar ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesindeki kriterlere uygun olarak verileriz saklanmakta ve işlenmektedir. Belirtilen sürelerin sona ermesi halinde kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya da imha edilmektedir.

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Bu aydınlatma metni zaman zaman Kurum tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde yapılacak her türlü değişiklik sitede yayınlanacak ve yayınlandığı anda yürürlük kazanacaktır.

Kullanıcı Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Başvuruda;

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Başvurunuzu info@oyaakinyildiz.k12..tr mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca sitede yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Turan Güneş Bulvarı 635. Sok. No:111 Oran Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde kullanıcılardan başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.